Privacy

NIK Utrecht privacybeleid

Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht verleent u hierbij toegang tot NikUtrecht.nl. alsmede tot de online community van Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht indien u beschikt over een (geldig) account. Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht publiceert ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen op NikUtrecht.nl.

Beperkte aansprakelijkheid
Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht spant zich in om de inhoud van NikUtrecht.nl en de online community actueel en correct te houden. Ondanks alle zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. Teksten en prijzen op NikUtrecht.nl zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaardt Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht geen aansprakelijkheid.
Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van NikUtrecht.nl aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan derden mededeling te hoeven doen.


Voor op NikUtrecht.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Online community
Met de online community heeft het Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht  tot doel om informatie-uitwisseling naar en tussen deelnemers mogelijk te maken Ook in deze rol spant Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht  zich in om op een correcte en verantwoorde wijze te communiceren. Zij kan echter niet voorkomen dat er – mede vanwege de diverse gebruikers van de online community mogelijkheid – sprake is van een gebrekkige  c.q. een onwenselijke wijze waarop de communicatie plaats vindt. Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht kan geen enkele verantwoordelijkheid accepteren voor de wijze waarop gebruikers van de community zich gedragen tegenover andere gebruikers. Indien Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht aanwijzingen daartoe heeft, zal zij terstond optreden geen ongewenste c.q. ongepaste communicatie.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende informatie, beeldmateriaal en producten op NikUtrecht.nl en de online community liggen bij Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht .

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van informatie, beeldmateriaal en producten van NikUtrecht.nl is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Gebruikers van de online community zijn verantwoordelijk voor eventueel inbreuk op intellectueel eigendomsrechten. Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht zal deze gebruikers aanspreken en houdt ze verantwoordelijk voor elke inbreuk op intellectueel eigendomsrecht, welke zij via de online community verspreiden. Bij enig vermoeden van inbreuk zal terstond de inbreukmakende content worden verwijderd.

Persoonsgegevens en privacy
Voor de verwerking van aanmeldingen (o.a. bijeenkomsten en nieuwsbrieven) heeft Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en postadres nodig. Bij het aanmeldformulier staat altijd vermeld welke gegevens Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht nodig heeft.  

Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht  hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. Persoonsgegevens die via NikUtrecht.nl worden verzameld, gebruikt het Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht alleen voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht kan gegevens gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in  Algemene Verordening Gegevensbescherming, de “AVG”. 

Gebruikers van de online community kunnen een gebruikersnaam aanmaken en zullen voor een goede communicatie hun emailadressen delen met het Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht. Deze emailadressen worden niet zichtbaar in de community. Lees voor een verdere beperking van de afgifte van de persoonsgegevens de privacyverklaring van Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht. 

De  ”cookiewet”
NikUtrecht.nl en de online community maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht te helpen analyseren hoe gebruikers NikUtrecht.nl gebruiken. 

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van NikUtrecht.nl en de online community wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in, onder andere, de Verenigde Staten. IP-adressen van gebruikers zijn geanonimiseerd.

Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht heeft als verantwoordelijke een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van NikUtrecht.nl. Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht  deelt gegevens die met behulp van deze analytische cookies zijn verzameld niet met andere partijen, zoals Google.

De bezoeker kan cookies zelf uitzetten of verwijderen. Hoe u dat kunt doen verschilt per internetbrowser en apparaat. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.

Door gebruik te maken van NikUtrecht.nl geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op NikUtrecht.nl en de online community worden naast bovengenoemde Analytics cookies alleen cookies gebruikt ten behoeve van het functioneren van de website.

Privacyverklaring
De privacyverklaring van Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht leest u hier. Deze verklaring is van toepassing op alle diensten die het Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht  waaronder ook het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen, de online community en de 7 Netwerken Integrale Kindzorg.

Contactinformatie
Met bovenstaande verklaring willen wij u duidelijkheid geven over de manier waarop het Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht  omgaat met uw gegevens. Heeft u vragen over de verklaring of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens)? Wilt u onjuiste informatie onder onze aandacht brengen? Heeft u een klacht over inhoud van andere gebruikers? Neem dan contact op met het Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht  via info@NikUtrecht.nl

! Bovenstaande privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.